.:: حسابدار خبره ::.
.:: Chartered Accountant ::.

.....

فرهنگ اختصارات حسابداری - حرف C

سنت- یک صدم دلار   Cents  

سی اند اف – قیمت کالا به اضافه کرایه حمل آن تا مقصد بدون بیمه دریایی   (C and F) Cost and Freight  

نقل از...   Carried forward….  

حسابدار خبره – حسابدار مجاز   Chartered Accountant  

تکنیکهای حسابرسیبه کمک کامپیوتر   Computer Assisted Audit Techniques  

طراحی به کمک کامپیوتر   Computer Aided Design  

گزارش مالی جامع سالانه   Comprehensive Annual Financial Report  

تولید به کمک کامپیوتر   Computer Aided Manufacturing  

کمیته تدوین رویه های حسابداری   Committee on Accounting Procedure  

کنفدراسیون حسابداران پاسیفیک و اسیا   Confederation of Asian and Pacific Accountants  

مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ای   Capital Asset Pricing Model  

هیات استانداردهای حسابداری صنعتی   Cost Accounting Standards Board  

تحلیل هزینه/فایده   Cost-Benefit Analysis  

دریافت وجه نقد قبل از تحویل   Cash Before Delivery  

حسابداری بهای جاری   Current Cost Accounting  

شرکت اعتبارات کالا   Commodity Credit Corporation  

چرخه تبدیل وجوه نقد   Cash Conversion Cycle  

گواهی سپرده   Certificate of Deposit  

معادل یقین   Certainty Equivalent  

مقام اجرایی ارشد   Chief Executive Officer  

گردش وجوه نقد   Cash Flow  

حسابداری جریانهای نقدی   Cash Flow Accounting  

شرکت سهامی خارجی تحت کنترل   Controlled Foreign Corporation  

مقام مالی ارشد   Chief Financial Officer  

برنامه ریز رسمی مالی    Certified Financial Planner  

کمیسیون معاملات سلف کالا   Commodity Futures Trading Commission  

مشاور خبره مالی   Chartered Financial Consultant  

حسابدار خبره رسمی   Chartered Public Accountant  

حسابرس داخلی رسمی (مجاز)   Certified Internal Auditor  

مرکز بررسی و مقایسه اطلاعات میاندوره ای   Center for Interim Comparison  

انجمن حسابداران خبره کانادا   Canadian Institute of Chartered Accountants  

سیف - بهای کالا، بیمه و هزینه حمل تا بندر مقصد   Cost, Insurance, Freight  

تولید یکپارچه کامپیوتری – تولید به کمک کامپیوتری   Computer-Integrated Manufacturing  

انجمن حسابداران مدیریت رسمی   Chartered Institute of Management Accountant  

موسسه رسمی مالیه و حسابداری مستقل (عمومی)   Chartered Institute of Public Finance and Accountancy  

حسابرس رسمی سیستمهای اطلاعاتی   Certified Information Systems Auditor  

قطعات کاملا منفصله   Complete Knocked Down  

حاشیه سود   Contribution Margin  

حسابدار مدیریت رسمی (خبره)   Certified Management Accountant  

ارزش جاری بازار   Current Market Value  

شرکت   Company  

زبان معمول برنامه نویسی تجارت (کوبول)   Common Business Oriented Language  

وجه نقد در ازای تحویل   Cash On Delivery  

قدرت عمومی خرید کالا   Command Of Goods in General  

تعدیل هزینه زندگی   Cost-Of-Living Adjustment  

بازار کالا   Commodity Exchange  

تحویل وجه نقد در هنگام ارسال   Cash On Shipment  

کوواریانس   Covariance  

حسابدار رسمی- حسابدار قسم خورده   Certified Public Accountant  

آموزش مداوم حرفه ای   Continuing Professional Education   

قرارداد امانی (بهای تمام شده به اضافه سود معقول)   Cost-Plus-Fixed Fee Contract  

شاخص قیمت مصرف کننده   Consumer Price Index  

شاخص قیمت مصرف کنندگان نقاط شهری   Consumer Price Index for all Urban Consumers  

روش مسیر بحرانی   Critical Path Method  

حسابداری قدرت خرید جاری   Current Purchasing Power accounting  

واحد پردازش مرکزی   Central Processing Unit  

بستانکار   Credit  

بورس سهام سینسیناتی   Cincinnati Stock Exchange  

ضریب انحراف   Coefficient of Variance  

تحلیل رابطه هزینه- حجم - سود   Cost-Volume-Profit Analysis  

 

 

فرهنگ اختصارات حسابداری - حرف D

حساب سپرده   Deposit Account  

دکترای مدیریت بازرگانی   Doctor of Business Administration  

سیستم مدیریت پایگاه اطلاعاتی   Data Base Management System  

جریان نقدی تنزیل شده   Discounted Cash Flow  

درجه اهرم مالی   Degree of Financial Leverage  

متوسط صنعت داو جونز   Dow Jones Industrial Average  

درجه اهرم عملیاتی   Degree of Operating Leverage  

سیستم عامل (داس)   Disk Operating System  

سود پرداختی هر سهم   Dividends Per Share  

بدهکار   Debit  

طرح سرمایه گذاری مجدد سود   Dividend Reinvestment Plan  

سیستم پشتیبان تصمیم گیری   Decision Support System  

چک انتقال سپرده   Depository Transfer Check  

درجه اهرم کلی   Degree of Total Leverage  

نمونه برداری واحد پولی   Dollar Unit Sampling  

تحویل در ازای پرداخت- تحویل در زمان پرداخت   Delivery Versus Payment  

فرهنگ اختصارات حسابداری - حرف E

سود پس از کسر مالیات   Earning After Taxes  

سود قبل از کسر بهره و مالیات   Earning Before Interest and Taxes  

سود قبل از کسر مالیات   Earning Before Taxes  

مقدار باصرفه تبدیل   Economic Conversion Quantity  

واحد پول اروپا (اکو)   European Currency Unit  

پردازش الکترونیکی داده ها (داده پردازی الکترونیکی)   Electronic Data Processing  

جامعه اقتصادی اروپا (بازار مشترک)   European Economic Community  

انتقال الکترونیکی وجوه   Electronic Fund Transfer  

زودترین زمان خاتمه (فعالیت)   Earliest Finish Time  

فرضیه بازار کارا   Efficient-Market Hypothesis  

پایان ماه   End Of the Month  

مقدار سفارش مقرون به صرفه (اقتصادی)   Economic Order Quantity  

درامد (سود) هر سهم   Earning Per Share  

قانون تامین درامد بازنشستگی کارکنان سال 1974   Employee Retirement Income Security Act of 1974  

برنامه مالکیت سهام کارکنان   Employee Stock Ownership Plan  

زودترین زمان شروع (فعالیت)   Earliest Start Time  

زودترین زمان   Earliest Time  

|

 

فرهنگ اختصارات حسابداری - حرف F

بنیاد حسابداری مالی   Financial Accounting Foundation  

تحویل در نقطه بارگیری – تحویل در کنار کشتی   Free Alongside Ship  

شورای مشورتی استانداردهای حسابداری مالی (امریکا)   Financial Accounting Standard Advisory Council  

هیات تدوین استانداردهای حسابداری مالی (این هیات شامل 7 نفر عضو می باشد و در سال 1973 تاسیس شده است.   Financial Accounting Standards Board  

هزینه های ثابت عملیاتی   Fixed operating Cost  

سرمایه گذاری مستقیم خارجی   Foreign Direct Investment  

انجمن مدیران ارشد مالی   Financial Executives Institute  

قانون سهم مشارکت در بیمه حکومت مرکزی (فدرال) امریکا   Federal Insurance Contributions Act  

اولین صادره از اولین وارده (فایفو)   First In, First Out  

ضریب اهرم مالی   Financial Leverage Multiplier  

قرارداد مقطوع   Fixed Lump Sum contract  

قانون معیارهای منصفانه کار   Fair Labor Standards Act  

ارزش متعارف بازار – ارزش منصفانه بازار   Fair Market Value  

فوب – تحویل در روی عرشه کشتی   Free On Board  

تحویل روی واگن قطار   Free On Rail  

تحویل کالا روی کامیون   Free On Truck  

متن پیشنهادی گزارشگری مالی   Financial Reporting Exposure Draft  

کمیسیون تجارت مرکزی   Federal Trade Commission  

قانون مالیات بیکاری حکومت مرکزی امریکا     

 

 

 

فرهنگ اختصارات حسابداری - حرف G

نرخ رشد   Growth rate  

اصول عمومی پذیرفته شده در حسابداری   Generally Accepted Accounting Principles  

استانداردهای عمومی پذیرفته شده در حسابرسی   Generally Accepted Auditing Standards  

دیوان محاسبات (در امریکا)   General Accounting Office  

شورای مشورتی استانداردهای حسابداری دولتی (در امریکا)   Governmental Accounting Standards Advisory Council  

هیات تدوین استانداردهای حسابداری دولتی – این هیات در سال 1984 شکل گرفت و مسئولیت تدوین و صدور بیانیه هایی را در مورد استانداردهای حسابداری دولتی بر عهده دارد.   Governmental Accounting Standards Board  

موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت (گات)   General Agreement on Tariffs and Trade  

محصول ناخالص داخلی   Gross Domestic Product  

تولید ناخالص ملی   Gross National Product  

|

فرهنگ اختصارات حسابداری - حرف H

حسابداری منابع انسانی   Human Resources Accounting  

 

|

فرهنگ اختصارات حسابداری - حرف I

پرداخت بهره   Interest payment  

ورودی / خروجی   Input/Output  

انجمن حسابداری کشورهای قاره امریکا   Inter-American Accounting Association  

کمیته بین المللی حرفه های حسابداری   International Auditing Practices Committee  

استانداردهای بین المللی حسابداری   International Accounting Standards  

کمیته تدوین استانداردهای بین المللی حسابداری   International Accounting Standards Committee  

بانک ترمیم و توسعه بین المللی   International Bank for Reconstruction and Development  

کنگره بین المللی حسابداران   International Congress of Accountants  

انجمن حسابداران رسمی (خبره) در استرالیا   Institute of Chartered Accountants in Australia  

انجمن حسابداران خبره انگلستان و ولز   Institute of Chartered Accountants in England and Wales  

کمیسیون بازرگانی بین ایالات امریکا   Interstate commerce commission  

انجمن تحلیلگران خبره مالی   Institute of Chartered Financial Analyst  

انجمن حسابداران صنعتی و مدیریتی   Institute of Cost and Management Accountants  

اوراق قرضه توسعه صنعتی   Industrial Development Bond  

بازرس کل   Inspector General  

فدراسیون بین المللی حسابداران   International Federation of Accountants  

شرکت تامین مالی بین الملل   International Finance Corporation  

سیستم برنامه ریزی متعامل مالی   Interactive Financial Planning System  

سرمایه گذاری اولیه   Initial Investment  

انجمن حسابرسان داخلی   Institute of Internal Auditors  

سازمان بین المللی کار   International Labor Organization  

انجمن حسابداران مدیریت   Institute of Management Accountants  

صندوق بین المللی پول   International Monetary Fund  

بازار بین المللی پول   International Monetary Market  

شرکت (سهامی)   Incorporated  

جدول فرصتهای سرمایه گذاری   Investment Opportunities Schedule  

سازمان بین المللی کمیسیونهای اوراق بهادار   International Organization of Securities Commissions  

فته طلب – سند بدهکاری   I Owe You  

صرف تورم   Inflation Premium  

اولین عرضه عام (سهام)   Initial Public Offering  

حساب بازنشستگی شخصی   Individual Retirement Account  

قانون اداره درامد داخلی (در امریکا)   Internal Revenue Code  

مدیریت منبع اطلاعات   Information Resource Management  

نرخ بازده داخلی   Internal Rate of Return  

اداره مالیات بر درامد (در امریکا)   Internal Revenue Service  

سازمان بین المللی استانداردسازی   International Standardization Organization  

طرحهای تشویقی اختیار خرید سهام   Incentive Stock Options  

امتیاز (معافیت) مالیاتی سرمایه گذاری   Investment Tax Credit  

سازمان تجارت بین الملل   International Trade Organization  

 

 

فرهنگ اختصارات حسابداری - حرف J

به هنگام   Just In Time  

 

فرهنگ اختصارات حسابداری - حرف L

اعتبار اسنادی   Letter of Credit  

خرید اهرمی   Leverage Buyout  

اقل بهای تمام شده یا قیمت بازار   Lower of Cost or Market  

کشورهای کمتر توسعه یافته   Less Developed Countries  

اولین صادره از آخرین وارده (لایفو)   Last-In, First-Out  

اسناد اعتباری   Letter Of Credit  

برنامه ریزی خطی   Linear Programming  

اختیار محدود وکیل   Limited Power Of Attorney  

دیرترین زمان   Latest Time  

 

فرهنگ اختصارات حسابداری - حرف M

سیستم تعدیل شده بازیافت بهای تمام شده (روش استهلاکات در قانون مالیاتهای کشور امریکا)   Modified Accelerated Cost Recovery System  

بازار حراج سهام ممتاز   Market Auction Preferred Stock  

خدمات مشاوره مدیریت   Management Advisory Services  

مدیریت بر مبنای هدف   Management By Objective  

مدیریت برای اهداف   Management For Objectives  

انجمن مدیران مالی شهرداریها   Municipal Finance Officers Association  

مدیریت   Management  

نرخ بازده داخلی تعدیل شده   Modified Internal Rate of Return  

سیستم اطلاعاتی مدیریت   Management Information System  

شرکت چند ملیتی   Multinational Company  

برنامه ریزی نیازمندیهای مواد   Materials Requirements Planning  

 

|

فرهنگ اختصارات حسابداری - حرف N

نسیه خالص 30 روزه   Net 30  

نسیه قابل پرداخت در پایان ماه   Net, end of month  

انجمن ملی حسابداران (امریکا)   National Association of Accountants  

توافقنامه تجارت آزاد کشورهای آمریکای شمالی   North American Free Trade Agreement  

انجمن ملی حق العمل کاران بیمه   National Association of Insurance Commissioners  

انجمن ملی واسطه های اوراق بهادار   National Association of Securities Dealers  

انجمن ملی استعلام خودکار واسطه های اوراق بهادار   National Association of Securities Dealers Automated Quotations  

شورای ملی حسابداری دولتی   National Council on Governmental Accounting  

تولید خالص داخلی   Net Domestic Product  

سود خالص قبل از کسر مالیات   Net Income Before Tax  

اولین صادره از وارده های آتی (نایفو)   Next-In, First-Out  

شماره   Number(s)  

زیان خالص عملیاتی   Net Operating Loss  

ارزش خالص فعلی   Net Present Value  

ارزش خالص بازیافتنی   Net Realizable Value  

چک بلامحل   Non-Sufficient Funds check  

بورس سهام نیویورک   New York Stock Exchange  

 

فرهنگ اختصارات حسابداری - حرف O

چرخه عملیاتی   Operating Cycle  

اضافه برداشت   over draft  

سازمان همکاریهای اقتصادی اروپا   Organization for European Economic Co-operation  

دایره مدیریت و بودجه   Office of Management and Budget  

کشورهای صادرکننده نفت   Organization of Petroleum Exporting Countries  

تکنیک تولید بهینه   Optimized Product Technique  

پژوهش عملیاتی   Operations Research   

قانون بهداشت و ایمنی کار   Occupational Safety and Health Act  

سیستم باز درون شبکه- سیستم باز متصل به هم   Open System Interconnection  

بورس سازمان نیافته – بورس خیابانی   Over-The-Counter  

 

|

 

فرهنگ اختصارات حسابداری - حرف P

قیمت (ارزش) دارایی   Price (value) of asset  

سود و زیان   Profit and Loss  

نسبت قیمت به سود   Price-Earning ratio  

حسابدار مستقل- حسابدار عمومی   Public Accountant  

چک از پیش تایید شده   Pre-Authorized Check  

سود قبل از کسر استهلاک مالیات در سال "تی"   Profits Before Deprecation and Taxes in year t  

کامپیوتر شخصی   Personal Computer  

سود سهام ممتاز   Preferred Stock Dividend  

نسبت قیمت به سود سهام پرداختی   Price Dividend Ratio  

تکنیک بازبینی و ارزیابی در پروژه   Program Evaluation and Review Technique  

بورس سهام فیلادلفیا   Philadelphia Stock Exchange  

صورت سود و زیان   Profit and Loss Statement  

سیستم طرح ریزی، برنامه ریزی و بودجه بندی   Program-Planning and Budgeting System  

شاخص قیمت تولیدکننده   Producer Price Index  

بورس سهام پاسیفیک   Pacific Stock Exchange  

ارزش فعلی   Present Value  

نمودار سود-حجم   Profit-Volume chart  

ارزش فعلی یک سالواره در "ان" سال   Present-Value of an n-years Annuity  

پرداخت در مقابل تحویل- پرداخت در زمان تحویل   Payment Versus Delivery  

ارزش فعلی عامل بهره برای یک مبلغ واحد که به نرخ "کا" درصد برای "ان" دوره تنزیل شده است   Present Value Interest Factor for a single amount discounted at k percent for n periods  

نقطه فروش   Point of sale  

احتمالات   Probabilities  

 

 

فرهنگ اختصارات حسابداری - حرف Q

تعداد واحدهای سفارش   1) order Quantity in units  

تعداد واحدهای فروش   2) sales Quantity in units  

کنترل کیفیت   Quality Control  

استانداردهای کنترل کیفیت   Quality Control Standards  

 

|

 

فرهنگ اختصارات حسابداری - حرف R

ضریب همبستگی   correlation coefficient  

تحقیق و توسعه   Research & Development  

نرخ تنزیل تعدیل شده   Risk-Adjusted Discount Rate  

نرخ برابری   Ratio of Exchange  

تراست سرمایه گذاری در اموال منقول   Real State Investment Trust  

نرخ بهره بدون ریسک   Risk-free rate of interest  

بازده داراییها   Return On Assets  

بازده حقوق صاحبان سهام   Return On Equity  

بازده سرمایه بکار گرفته شده   Return On Capital Employed  

رسید کالا   Receipt Of Goods  

بازده سرمایه گذاری   Return On Investment  

نقطه تجدید سفارش   Reorder Point  

صرف ریسک   Risk Premium  

موافقت نامه خرید مجدد   Repurchase Agreement  

شاخص قیمت خرده فروشی   Retail Price Index  

حسابداری شناخت ذخایر   Reserves Recognition Accounting  

قیمت خرده فروشی توصیه شده   Recommended Retail Price  

 

 

فرهنگ اختصارات حسابداری - حرف S

بیانیه رویه های حسابرسی   Statement on Auditing Procedures  

بیانیه استانداردهای حسابرسی   Statement of Auditing Standards  

بیانیه ای در مورد تئوری حسابداری و پذیرش تئوری   Statement on Accounting Theory and Theory Acceptance   

پس انداز تدریجی به هنگام دریافت درامد   Save As You Earn  

حق برداشت ویژه   Special Drawing Right  

کمیسیون بورس و اوراق بهادار – این میسیون در سال 1934 به وجود آمد.   Securities and Exchange Commission  

بیانیه های مفاهیم حسابداری مالی   Statements Of Financial Accounting Concepts  

بیانیه های استانداردهای حسابداری مالی   Statements Of Financial Accounting Standards  

قطعات نیمه منفصله   Semi Knocked Down  

خط بازار اوراق بهادار   Security Market Line  

سیستم حساب (تراز) ملی   System of National Account  

صورت وضعیت – بیانیه های مواضع   Statements Of Position  

کنترل فرایند آماری   Statistical Process Control  

کنترل کیفیت آماری   Statistical Quality Control  

بیانیه های رویه عمل استاندارد در حسابداری (انگلیس)   Statements of Standard Accounting Practice  

مجموع ارقام سنوات   Sum-of-the-Year’s-Digits  

ارزش آتی اقساط مساوی   Sum of annuity  

 

فرهنگ اختصارات حسابداری - حرف T

نرخ بازده تعدیل شده زمانی   Time-Adjusted Rate of Return  

قانون عدالت مالیاتی و مسئولیت مالی سال 1982   Tax Equity and Fiscal Responsibility act of 1982  

نسبت دفعات پوشش هزینه بهره   Times-Interest-Earned ratio  

کنترل کیفیت جامع   Total Quality Control  

مدیریت کیفیت جامع   Total Quality Management  

ارزش اسمی یک گواهی نامه حق خرید   Theorical Value of a Warrant  

اسناد خزانه بدون بهره   Treasury Zero Certificates  

فرهنگ اختصارات حسابداری - حرف U

کد متحدالشکل تجاری   Uniform Commercial Code  

فرهنگ اختصارات حسابداری - حرف V

مالیات ارزش افزوده   Value Added Tax  

هزینه متغیر عملیاتی هر واحد   Variable operating Cost per unit  

فرهنگ اختصارات حسابداری - حرف W

هزینه میانگین موزون سرمایه   Weighted Average Cost of Capital  

کار در جریان ساخت   Work-In-Process  

هزینه نهایی موزون سرمایه   Weighted Marginal Cost of Capital  

هیات تثبیت دستمزد   Wage Stabilization Board  

سازمان تجارت جهانی   World Trade Organization  

 

فرهنگ اختصارات حسابداری - حرف X

مبادله ارز – تسعیر ارز   EX-Change  

عدم تعلق سود سهام – فاقد سود سهام   EX-Dividend  

بدون حق رای   EX-Rights  

 

فرهنگ اختصارات حسابداری - حرف Y

بازده تا سررسید   Yield To Maturity  

 

فرهنگ اختصارات حسابداری - حرف Z

بودجه بندی بر مبنای صفر   Zero Base Budgeting  

 

نوشته شده توسط مرتضی علیزاده ساعت 9:14 |

درباره ما
آدمهای خاكی مثل زمین، استهلاك ناپذیرند رفاقت با آنان گر چه با ارزش ترین دارایی نامشهود ترازنامه ام است، ولی ثبت شان نمی كنم نه بخاطر عدم تطابق با استانداردهای حسابداری، بخاطر اینكه در ترازنامه قلبم به گونه ای ثبت شده اند كه هیچ پایان دوره ای مرا مجبور به بستن حساب آنها نمی كند .
به نام یگانه حسابدار حسابرس که ترازنامه سند اندوخته هرکس را بدون حساب سازی برایش تدوین می کند و مالیاتی اضافه بر دارایی او و اندوخته هایش نخواهد بست و تلفیقی بودن محافظه کاری و رضایت طرفین صورت نخواهد داد .

با راه اندازی این وبلاگ امید است سربار علم حسابداری ، سرمایه ای اهدایی جهت افزایش دانش نسل پیش رو و آیندگان گردد .

باشد تا هزینه ای غیر قابل قبول و فزون مخارج بر منافع برای شما عزیزان ایجاد نگردد تا کسی بدهکار نشود و حاصل سود و زیان افراد حقیقی و حقوقی این مجموعه مشمول اهمیت دو چندان واقع شود و با در نظر گرفتن حساب های فی مابین و تحت کنترل ذخیره ای باشد برای فردایمان ....

امید در این آشفته بازار بورس ، افزوده سهام علم ودانش مان هر روز بر خزانه معرفتی مان انباشته گردد .

تقدیم به تمام ذی نفعان ، ذی حقان و ذی علاقه های دوست داشتنی و دوستان عزیز و جامعه حسابداران صدیق و قسم خورده ایران زمین ..

_________________________

.::. منوی اصلی .::.
* آرشیو مطالب *
09131422925 تلفن مدیریت موسسه حسابرسي بيلان تدبير
:

...:: آخرین مطالب ارسالی ::...
BilanTadbir.Blogfa.Com
BilanTadbir.Blogfa.Com